In USD

SUPPLIER:
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu “Studiia reklamy “SBA”, Ul. Levo-Bulachnaya 24, Kazan, Republic of Tatarstan, 420111, Russian Federation, ИНН 1655261189, КПП 165501001

BENEFICIARY
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu “Studiia reklamy “SBA”

BANK DETAILS
Account     40702 840 5291 6000 0046
Currency     USD
SWIFT    ALFARUM1001
Bank     ALFA-BANK
Country     RUSSIAN FEDERATION
City     NIZHNIY NOVGOROD
Address     (NIZHNIY NOVGOROD BRANCH), NIZHNIY NOVGOROD, RUSSIAN FEDERATION